تقسیمات شهرستان بافت

 

تقسیمات شهرستان بافت

شهرستان

بخش

کد بخش

دهستان‌ها

نقاط شهری

بافت

ارزوئیه

رابر

مرکزی

655

656

657

ارزوئیه – صوغان – وکیل آباد

جواران – رابر – سیه بنوئیه – هنزا

بزنجان – خبر – دشتاب – دهسرد – فتح آباد – کیسکان – گوغر

ارزوئیه

رابر

بافت – بزنجان

 

لیست اسامی  روستاهای شهرستان بافت

   
  جواران صوغان ارزوئیه  
  اسلام اباد/میخانه بنه نرگس اب نی /بادام شولو  
  اسماعیل اباد ابراهیم اباد ابکرایه  
  پیریکه اشین سفلی الله اباد/الله ابادده شیخ  
  باغوییه اشین علیا باغویه  
  باغ والی چاه افتخار پیربیابانی  
  باغ مور حسین اباد1 توکل اباد  
  پیلوییه دشت ده تیرفت  
  تیتوییه سرخان حسن ابادقراری  
  جواران گزبر حیدراباد  
  حسین آباد1 نراب دولت اباد  
  خاتون اباد دره مورتی ده نو  
  دریایی نصرت ابادسه دانگه رحمت اباد  
  زیارتگاه شهرک علی اباد سورمندی  
  سرخاب هوراب شاداب  
  شیلاب اسلام اباد شورک  
  گناجان علیا امیراباد1 علی اباد  
  گناجان سفلی باغان قاسم اباد  
  گودرز باغ زعیما قلات نارو  
  محموداباد بریچ کریم اباد  
  محمودی1 پرنت اباد گیهوئیه  
  مرجان حیدراباد محموداباد  
  مظفر آباد1 خیراباد مهراباد  
  مقبلک دروئیه قادراباد  
  ناصراباد ده گوشه شورک پائین  
  هونی دهان شیخ عبدالله  
  جعفراباد سغنگ ایزداباد  
  رشک اباد سنگ چشمه 2 عباس قارئ  
  زمین انجیر سنگ چشمه 1 حسین اباد  
  کمونوئیه فتح اباد ده شیخ  
  کلدان گچین محمداباد  
  کلدان ناصری جنت اباد  
  کلدانوئیه والی اباد خرم اباد  
  گزوییه علیا حسن اباد علی ابادشمشیربر  
  مظفر آباد2 چک چک قنات سفید  
  جنت اباد عباس ابادافسری ابگرم  
  زیلدون سیدعلی شهیدی رحیم اباد  
  گردون علیا امامزاده زکریا ادوری  
  گریشان وکیل اباد پده  
  اببادگی شکی ابکرکوییه تنبوله  
  دهنو1 ارگ قایم اباد  
  ششتو جنجوئیه مراداباد  
  محمودی2 چاه بغل موردوییه  
  شیب علی درباغ حسن اباد/حسن ابادسنگ مکی  
  شاه منصور دهنو علی ابادقطب الدین /تخت خواجه بال  
  محمداباد رحیم اباد اسلام اباد  
  نسیل در عوض اباد رابر  
  تیلینوئیه قدمگاه امیرالمولنین گودگزی 1  
  رضوئیه قلعه نو اسکر  
  حسین آباد2 وکیل اباد اشیرکش  
  پلنگی همت اباد براحمد  
  تنگل هونی اکرم حیدری20 پشم کوئیه  
  ادوری علیا نصیراباد تلمبه نصیراباد پیرچنار  
  ادوری سفلی سلطان اباد پیرکهکم  
  خرم اباد اراضی قلعه نو تذرج  
  پیلوئیه ابراهیم اباددشت بر چنارگدوئیه  
  پشت پران ابکارعشایرگروه25 خانیان  
  علی اباد سیه بنوئیه خیدر  
  ابراهیم اباد اشکان درب چنار  
  چاله ایرجیه دره بیدان  
  دختک باب بیدان رضوئیه  
  قنات ملک باقراباد رودبر  
  گرینوییه بندر سندوئیه  
  محمداباد بیدصحت عباس اباد  
  هنجان بیسوییه فیل اباد  
  یخمر پای نگین کم سفید  
  باغ بیدسفلی /باب بیدسفلی پشته سلیمان کشکان سفلی  
  باغ بیدعلیا/باب بیدعلیا تیدر کل مشک  
  دزدان جوی انجیر گودگلکوئیه  
  بنه سوخته جوی نو کوه سفید  
  جنگل اباد دره دیوی گارجو  
  جوی بادام ده ناییه گلی اباد  
  سیربنوئیه زیرجوئیه گودگزی 2  
  فیروز سغدین گودگلوئیه  
  کتک سیه بنوییه گودهوا  
  میدان صعب اباد گورساروئیه  
  هلیل رود طومی گهکان  
  نراب قلعه دیلم دشت ختن  
  پدوم اباد کندغان ملقه زاری  
  بنه رازی گردوسلو منوکین  
  بیدوییه گرگین مورپهن  
  زردالوئیه گزنوییه ننوک  
  سرغشک گلوابدر هاشم اباد  
  سلطان اباد گنجان ده فیروز  
  طاویقوییه گودبیدوییه سموراباد  
  کلانی مبارکشاه ده صاحب  
  قنات گدار/کهنگ گدار مرغزار ده صحرا  
  کهنوج ننیزعلیا نهربادام  
  نصرت اباد نهراورس ارملک  
  ادوری هفت دانگ باغ پیرولی  
  امیراباد سگ موری بنگان  
  پده بلندعلیا باغستان پشته پارو  
  تنگ تذرج گودکلوکوئیه تاج اباد  
  دراسیاب ابدر چشمه ماه  
  دره بافت اسفیج حسین اباد  
  ده ملک اشیانه زرد دامنه انجیر  
  سنگوییه خمردوئیه /امرودوئیه ده دیوان  
  شیب تل اباد باب کهن سه دره  
  کهیروئیه بابگلوییه ششتوئیه  
  گزوییه سفلی باغ بهادر صفا  
  مشک ابدان بیزنوئیه عشق اباد  
  نیمرودی تکرکوئیه قنات بید  
  گردون سفلی چراغو کشکان علیا  
  کرنگ چهرن کماندروئیه  
  توکل اباد حضرتی کارزوئیه  
  لطف اباد دارنجان لنگر  
  دهنو2 داس اباد مبارکه  
  تیلی نو ئیه ده احمد موسی اباد  
  بزنجان روسکین شیخ جلالی  
  اب نارو دیزنگ ماه هنزا  
  جوی نار/جوب نار سه گل اسفناسفلی  
  چغارچوئیه قاسم اباد اسیاب محمدی  
  حاجی زاغیه کبیر اشکنوئیه علیا  
  دهنو1 گلودره اشکنوئیه سفلی  
  مدروان کوشکین باب زارج  
  مشک ختن گلومار باب سرخ  
  اغزکوه گلینوییه باغوئیه1  
  احمداباد گودقلعه باغوئیه2  
  امیر آباد1 نینزسفلی بدرقه  
  انجیرک نوش اباد بن بلند  
  اورسوییه هنگر بندرسرمشک  
  اهوییه کجینوئیه بنوئیه سرخوییه  
  موری گوره باغ فتک نوئیه بنوییه جوز  
  بدراباد سنگ عشق پشته بلند  
  براق چارقی /بلندچارقی بیدنو جوزعلی  
  بن گلوئیه عباس اباد چهاردیواری  
  بنگان خبر حاجات سفلی  
  بورغان اببادپدری حاجات علیا  
  بهروزو بنودربندر خمروئیه  
  بیدشهروئیه بنودرکرتوئیه خیراباد  
  تونک بیدشک دودره  
  تیتوئیه1 تلی کوشک دورودخانه  
  چمن لاخ چاه زار ده ماران  
  چناران چشمه سلطانی رضنوییه  
  دارستان پودنوئیه رضوان  
  دوغ اباد حیدرخانی رمودره سفلی  
  ده شیخان خبر روماهن  
  ده گوشه پاکوئیه سفلی زردلو  
  ده یاکی پاکوئیه علیا سررضلو  
  دهنو2 دیخوییه سرهنگر  
  دیسیکبن رزدر سنگ سبز  
  رودخانه سرخ صولوییه سیاه سورمند  
  زرجان طاویقوییه سیاه گل  
  زیارت میرعبدالله فرامرزی عشق اباد  
  سالوییه کلدان علیا فتح اباد  
  سموراباد کلدان سفلی کتکنوئیه  
  شمیلو گردولنگ کشکوییه  
  شوربازسفلی نهراب کلدان  
  شوربازعلیا موتورحسین اباد کنگری  
  فتح اباد حصاروئیه پائین گردوستان  
  فرخون حصاروئیه بالا گل اسپیدوییه  
  غالب اباد ابادی خیراباد محموداباد  
  قنات جلیل اببادسیوندی ملکی  
  گاوچنار اببادقهرمانی هنزا  
  گل کن اببادکلبعلی خانی باغ کمال  
  گوران دشت اغرکوئیه ششت مهرو  
  قاسم اباد احمدخانی کهن بادام  
  مورتوت باغ زال نقی پای قلا  
  موری کوره جاروب کوره ماستی  
  مهدی آباد1 خاردان باغ شکفت  
  می گساران رچان باغوئیه  
  هنیه رودپهن کل خانی  
  بیدحاجی سارخانی گودگرد  
  اسیاجفته سفته پای گرد  
  اکبراباد شورک محمودابادصغین  
  امیر آباد2 فخراباد ابکوچ  
  تقی اباد قلاتوئیه ابگرم  
  تیتوئیه3 قنبری اسفنا علیا  
  جملی کاه دان اسکفتوئیه  
  حسین اباد گرگین ال غیاثی  
  دوچشمه کهت بختین  
  دوچیلی بالا گزم باغ مالان  
  دوچیلی پائین میدان باغ میری  
  سلطان اباد چاه بید برف انبار  
  سنگوییه استخرها بیدشیرین1  
  عباس اباد نارکوئیه بیدشیرین2  
  کریم اباد ابادی چاله بیدلنگ  
  قنات چشمه موتور حسین آباد پای زبر  
  قنات سرخ دشتاب پای طاق  
  گریغان اغجنگ پشته زنگ  
  محمداباد احمداباد ترگوئیه  
  موسی اباد اسماعیل ابادسفلی تینیلوئیه علیا  
  مهدی آباد2 اسماعیل ابادعلیا جلال اباد  
  نجف اباد برجن خانه گزان  
  هاشم اباد بره کش خانه رغان  
  اردال بهارستان خشک رود  
  قربان اباد تاج اباد درالو  
  اسلام اباد جعفراباد دره بید  
  کرتی جلال اباد دره کیل  
  کوچروئیه چشمه حسین ده نو  
  ده محمود حسن ابادسفلی رمودره علیا  
  سلموئیه حسین ابادشهردار زربران  
  شصت پیچ سفلی حسین ابادفردوسی زارچستان  
  شصت پیچ علیا خرائیه صغین  
  باغ فخروییه دزافک سرچشمه  
  برکنان علیا دوبیدو سنگ سیاه  
  بیدان دهوج سیدمرتضی  
  تاج اباد زراب شغال  
  خافکوئیه ساری جون علی اباد  
  زردنوییه سلکوئیه کاووس اباد  
  زمان اباد شمس اباد کت جینی  
  مشکنان عزیزاباد کلوییه  
  نم زاد فتح اباد گلوچار  
  تمبوئیه کاظم اباد گلوگازر  
  ابراهیم اباد کم کلاغ کنگاو  
  ارن سفلی کشکوییه محمدابادکاووس خان  
  ارن علیا کمال اباد مدین  
  امرودوییه گنوییه مرین  
  بدوییه مانوییه مزنگان  
  برکنان سفلی محمد آباد1 ملنگ  
  تل برنجیه محمدابادفردوسی هست موییه  
  تلخه چار محموداباد تخت قیصر  
  تیتوئیه2 مختاراباد تینیلوئیه سفلی  
  تیرکمان میخ چشمه زیرگلوئیه  
  داع جهانشاهی نصرت اباد کلومنان  
  درپهن وحدت اباد کودخشک  
  ده سالار رهن دهسرد  
  ده گنجی اب باد اسماعیل اباد  
  ده لاله اب سنجدو باغ قنبر  
  ده نای استخرها بونغان  
  ترک اباد اسماعیل اباد پتکان  
  سرکواران باغ کرته جوغان  
  شریک اباد پشت کن چاله  
  قنات بنه تم خران بالا چشمه ننه گز  
  قنات کوه چشمه عاشق خسرواباد  
  قنات مروان چلو خیراباد  
  کاسکوئیه خمکان دررز  
  کوران داش علیا درمورت  
  گمتوییه زارچوب درنیان  
  گهین زاردو/زاردوخت دورهمی  
  احمدخانی سدری ده نظر  
  حاجی اباد سنگ سرمه سروستان  
  حسن اباد سیاهنج شاهماران  
  رزکوییه سیفی ها قنات  
  زیداباد طرنگ قنات قاضی  
  سفته کهن مور گلوئیه دهنو  
  سنگ سفید کل بید گورخسرو  
  کاظم اباد کوشک علیا گیجوییه  
  گرگوئیه نراب2 مهدی اباد  
  گرگیشان نیگوئیه1 نوراباد  
  گودسرخ محمد آباد2 ابگرموییه  
  محمودی قلعه مانوئیه ابگروییه  
  مورساروییه محموداباد استخروئیه  
  نیمرود میروئیه راونان  
  هشتادتوییه پشته ادور باغ یاس  
  هنگوییه دهنو بانه باغ  
  دالانخوئی چشمه رز بانه گوهر  
  فتح اباد گازران بنابدان  
  بیدشیرین1 کاسه بالا چاه سبز  
  بیدگران حسن اباد چنار  
  جمیل اباد کاسه پائین حاج یوسف  
  چالکوئیه دورودی خرکش  
  چهارقوئیه ده مارک1 دری جیرا  
  حسین اباد1 ده نو رازیان  
  خرمشاهی چکچکوئیه زرشک  
  خونگوییه گلوئیه سیاه اشکفتوییه  
  دغان رحمت ابادسفلی شمیلان  
  دولت اباد1 گزبر شوق اباد  
  ده درویش اسلام آباد2 گلوانار  
  ده ظهراب رحمت ابادعلیا گلوسیاه  
  دهنوایلخانی ده مارک2 پوزه اشلاق  
  صالح اباد بریدوییه حسین ابادخانی  
  علی اباد2 ده لاچین دم اب  
  قنات سفیدکن علی اباد جعفراباد  
  قندیلوییه وکیل اباد باغ چنجری  
  کم اله باغ سربند شهریاری  
  گزمک پیر جرنگ اباد  
  گلوگنج گدارسبز مناره  
  گوان شادیان تابیدر  
  محمداباد1 اسلام آباد1 چاه مکی  
  محمدابادنایب بدراباد علی ابادنیکخو  
  مرنجان جوزوییه عباس اباد  
  مشکوییه حسین اباد کریکوییه  
  معرکه دولت اباد باغ کنار  
  ارداوین رودخانه سلطانی ده سالار1  
  ارزنجان سوروییه ده سالار2  
  بادخواران فیروزاباد ده نو  
  بنه باد ابرسوییه سوهاندر  
  بهجردسفلی تم خران پائین گلستان  
  بهجردعلیا چشمه سفید مزار/بزاد  
  بیدکردوییه حسین ابادپشتکوه الله اباد  
  بیدلنگ روی سنگ دره نیکوییه  
  پلاس ابدان قاسم اباد رزدر  
  چنارابدان کردبستان سفیدخانی  
  چناربیابان کوران سیوین  
  چنارسوخته کوشک سفلی عمرودوئیه  
  حسین اباد2 گلی گوران گودحوض  
  دولت اباد2 مراداباد مورتجتو  
  دهنوی خواجه موسی اباد بن اب  
  رحمت اباد2 نیگوئیه2 کلیان  
  زردشت میان قنات بنه باداموئیه  
  روزاباد حوریدر علی اباد  
  ششتوییه منصوراباد حسین اباد  
  شیروییه گلو انار چاه انجیر  
  طاحونه قاضی /اسیاب قاضی کیسکان زاغدار  
  طوطیه اببحری گل بید  
  کهک اسفیج احمداباد گوغر  
  کهک فتح اباد علی خالقی ابزاغ  
  گل سرخوییه الهیاری علی شیر  
  گنوییه باغوییه امیراباد  
  مگسی بنه انگوری1  
  هرموییه بیدشک انگوری2  
  همت اباد بیدشیرین بابکوییه  
  هنزاف توکل اباد باغچه  
  هنگوییه جان احمدی باقرابادپائین  
  اب بیدو جوکار باقرابادبالا  
  احمداباد2 چشمه 1 بهنگ  
  ازمیج چشمه فتح علی پروان  
  بادمشک خوشکار جستن  
  بازدید درودی جفریز  
  باغ ملک سرزه ایمان علی /جوکارایمان علی  
  بیدشیرین2 سمیع اباد چشموئیه 1  
  جوردن سنگ کر چشموییه 2  
  چهارکهن سنگوییه 2 چشمه سبز  
  حیدری سوزن سفلی چناروییه  
  دزدوئیه عباس اباد خمرتو  
  ده بیدوییه عین خاتون سفلی بدرالدینی  
  دهنو2 قالان درکوهئیه /دره کوه  
  ذاکری قامشی ده انگشتان  
  سرپهنا قنات قاضی سنگ سبز/ده ساری  
  سیروییه قنات یعقوب ده علاالدین  
  شکراباد کرم جنه ده کاکوییه  
  طوطیه کرین ده نائین  
  علی اباد3 گنوییه سرقوچان /دهنجف  
  علی اباد4 گوزم دهنو  
  علی اباد5 مغوئیه سفلی زیونگ  
  علی کوسه محمداباد سفیدمرغوییه  
  کرپوییه محمودی سنگ سرخ  
  کهمران مشکان قاسم اباد  
  گاودم ابیدو میان روداب قلقل  
  خمروئیه موراسفان قتلوبیگی  
  محمداباد2 سنگوئیه /1سنگوئیهباغ حسن کمرسفید  
  بوغو دهنو کهن گبری  
  درکیل رحیم داری گودباغ  
  زینلی ده خان سیدعلی گورابراهیم  
  خداراهی ال کروئیه گوران سفلی  
  علم شاهی براکروئیه /باغ بغل گوران علیا  
  علی حسین ابنای گوی گر  
  کهناب بنگود نخودکاری  
  گل سرخوئیه بنه پشت هفت گردو1  
  قائم اباد /موتورایلخانی بوستان ده احمد  
  احمداباد1 پشتجوییه خال چمن2  
  باغوییه پیروییه ده میان علیا  
  بستان تبرکن ده میان سفلی  
  بیدمهر جهان نجان امیراباد  
  پلنگ اباد خانوپهن چشموئیه  
  جمال اباد درگلوییه چشموئیه 3  
  ده رضا دقلوئیه گوی سانجو  
  دهنو1 ده رضاقلی ناصریه  
  رحمت اباد1 ده زارچی ده موشو  
  زرداران ده گلوبند سنجدوئیه  
  اسلام اباد ده میرزایی پاتل  
  علی اباد1 ده نو رودبار  
  گیجوئیه سفیدار جوکار2  
  اذرنجان سوزن علیا باغ میر  
  ارکان شورک بهکین پائین  
  چنارتوران عین خاتون علیا چهارطاق  
  ده نو3 قنات گاو خادمی  
  سفته گودباغ ده ساجر  
  سنگ پهن مغوئیه علیا رستاق  
  شریک اباد مرغاب سغین  
  فتح اباد میان ده سیف الدین  
  کوشک برج نهرشیر هارموئیه  
  کهک زردشت   هنگامی  
  گهوییه   گوین  
  موردران   اسفندران  
  مهرصالح   اندردری  
  اشکفتی   اواشک  
  بیاض بالا   بیدحسینعلی  
  دولت اباد3   باغ خشک جنگل  
  کهن گرد   پشته2  
      چهارکشت  
      حاج قلندر  
      خطبا  
      ده تل  
      ده قره خان  
      دیجوییه  
      سفیدابراهیم  
      شیخ معروف  
      قلائی  
      قنات فیروزی  
      کریک  
      کهوییه سفلی  
      کهوییه علیا  
      گلابدان  
      گل سیروییه  
      گنبدان  
      گوه سلطانی  
      مارنوئیه /مارونی  
      مورگوسیه  
      نهرمیان  
      بره سیاه  
      شهربکو  
      ابلغ اباد  
      ابیدو  
      احمداباد  
      ازبند  
      اسفیج  
      بره کلنگ  
      بلالی  
      بندر  
      بهکین بالا  
      بیدسواران  
      بیدشیرین پائین  
      بیدشیرین بالا  
      پشته1  
      پیدنو/پودونو  
      ترچون  
      جمال کو  
      جوکارشفیع  
      جوکارمهدی  
      جویوئیه  
      چشمه محمدحسین  
      حسین ابادبیدوئیه  
      خانکوئیه  
      خال چمن1  
      خان تیلکو  
      خرخستان  
      خواجه ماهی  
      دربادماهوئیه  
      درشنوییه  
      دره رود  
      ده بالا  
      ده جران  
      ده درک  
      ده شول  
      دهفت علی  
      ده گنجی  
      ده لنگان  
      ده ماران  
      ده میان  
      ده نصران  
      ده ماکی  
      دهوییه  
      ریگ اباد  
      زنگوییه  
      زواروییه  
      زهوییه /زبیوئیه  
      سفته  
      سندقوئیه  
      سیخروییه  
      شغینوئیه  
      قطروییه1  
      قنات سفید  
      قطروئیه2  
      کیتوئیه /کوتینوئیه  
      کرن کوئیه  
      کوه عرش  
      کوهوییه  
      کهن اویز  
      کهن زارجی  
      کهن سیاه  
      کهنوج  
      گرداز  
      گریجوئیه  
      گله باغان  
      گنبدماهوییه  
      گنبوییه /گموئیه  
      گوهرین  
      منوئیه  
      مینوئیه  
      هفت گردو2  
      هفت گردو3  
      خندق  
      بیدوئیه  
      گیس باران  
      محمودی  
      کرمکوئیه  
      مزار  
      سنجدو  
      جوکار1  
      بزنگ حاجی اباد  
      کشکوئیه  
      قنات حسین اباد چهار کشت

 

 

[ ۸ آذر ۱۳۸٤ ] [ ٤:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی امینی ]

[ نظرات () ]

.: Weblog Themes By VatanSkin :.